Barnehagens lærende uteområder

I september arrangerte Høgskolen i Telemark en konferanse med tittelen «Barnehagens lærende uteområder «.Utelek

Konferansen satte søkelys på bruken av barnehagens uteområder både innenfor og utenfor gjerdet som viktige arenaer i barnehagens pedagogiske virksomhet.

Alle innleggene fra konferansens er lagt ut på hjemmesiden.

Reklame

Se arealene på en ny måte!

Av Christian Nordahl Rolfsen og Bente Fønnebø, HiOA

Ved å bruke pedagogisk romanalyse har høgskolelektorene Bente Fønnebø ved Institutt for barnehagelærerutdanning og Christian Nordahl Rolfsen ved Institutt for bygg- og energiteknikk sett hvordan ubenyttede arealer for de yngste barna både ute og inne i barnehagen kan tas i bruke på nye måter. Til innsamling av data deltok også byggingeniørstudenter.

De beskriver prosjektet slik:

Å forske på arealbruk knyttet til de yngste barna i barnehagen, har gitt oss nye tanker om behovet for mer forskning på forskjellen på pedagogiske og andre steder og rom. Vi oppdaget gjennomgående avstengte og lukkede arealer som kunne med hell vært gjort tilgjengelig for barnas fysiske og kroppslige utforskning. Vårt samarbeid med ulike personalgruppene viste at synet på arealer kan bli mer bevegelige, hvor personalet kan  bli mer aktive i å vurdere om noen skal avvikles, noen endres eller nye skal  etableres.

alperosen 1 Alperose2

Barnehage «Alperosa» 4. Rødt område viser ubrukt areal og bak ses et gjerde som deler uterom i to. Fra Studentarbeider.

Vi fant at veiledende arealnorm på 5,3 kvm inne for barn under tre år, har stått uendret siden 1998. Dette overrasket oss og økte vår interesse for hvordan personalet så på arealene, som statiske eller som foranderlige. Når vi vet at andelen barn under tre år i dag utgjør flertallet  i de fleste barnehager, mener at nye syn på de yngste, deres kroppslige og ikkeverbale uttrykksmåter, vil kreve at det lille arealet hver er tildelt, må være tilgjengelig. Vi ble opptatt av hvordan arealbruk kan konstruerer reguleringer som minsker barns meningsskaping.

Prosjektet er omtalt på HiOA sine nettsider, i en fagartikkel i Nordisk Barnehageforskning og i en artikkel i tidsskriftet Første steg:

La barn styre leken

Merete Lund Fasting skriver om hvor viktig den frie, uorganiserte leken som er på barnas egne premisser er i en kronikk i Aftenposten 6. februar med overskriften La barn styre leken!

fri lek

Spenstig konferanse i Kristiansand!

Av Cathrine Melhuus, UiA

I desember 2013 gikk Barn og Rom konferansen av stabelen ved UiA.

Vår konferanse var direkte inspirert av konferansen som ble holdt på HiVe september 2012. I tillegg hadde vår lokale barn og rom gruppe fått penger fra Lærerutdanningen ved UiA til å utvikle vår gruppe, ved blant annet å arrangere en konferanse.

Det ble en to dagers konferanse med spenst. Første dag var en forskningskonferanse. Den ble åpnet av dekan for lærerutdanningene Birthe Simonsen. Eva Gulløv og Leif Hernes var invitert til å holde hovedforedragene. Dette ble fulgt opp av en times samtale med salen. Hernes kropps filosofiske og koreografisk tilnærming til barn og rom og Gulløvs antropologiske perspektiver ga spennende samtaler om eksistensielle spørsmål knyttet til barn, sted og kropp. Barns egne opplevelser, og steders betydning for identitet og skapende prosesser møttes.

022 Les videre

Mellomrom i barnehagen….

Solveig Nordtømmes holdt foredraget Mellomrom i barnhagen på Barn og rom konferansen i Kristiansand nylig.  Her kan presentasjonen hennes lastes ned.

Et scenografisk blikk på barnehagens rom

Av Hege Hansson, HiVe

scenisk-2

Jeg har vært på Barn og rom-konferansen i Kristiansand, 5. og 6.desember 2013. I løpet av disse to dagene fikk vi presentert og drøftet ulike perspektiver knyttet til det romlige og materielle, hovedsakelig i barnehagen. Selv presenterte jeg et foredrag med tittelen:

Tomme rom, tømme rom, skape rom; med et scenografisk blikk på barnehagens rom
Jeg hevder at rom, materiell og romlig iscenesettelse kan være barnehagelærerens aller viktigste redskap i det pedagogiske prosjektet. Med blikk for både det praktiske, estetiske og kommunikative ved rom og materiell, og ved bruk av de mange virkemidler man har til rådighet når man skaper rom, kan vi i barnehagen vitalisere og fornye pedagogikken. Foredraget bygget på «6 millioner sekunder i barnehagen» – et års erfaring som pedagogisk leder, der romlig iscenesettelse var en gjennomgående arbeidsform, uløselig forbundet til det pedagogiske innholdet.

Les videre

Barn og rom konferanse i Kristiansand: program og påmelding

Fotograf: Jorunn M. Seljeseth

Fotograf: Jorunn M. Seljeseth

Av Cathrine Melhuus

Barn og rom står igjen på tapetet med en to dagers konferanse på Universitetet i Agder 5 og 6. desember 2013. Det vil være en forskningsdag og en dag rettet mot praksisfeltet. Vi oppfordrer samtlige nettverksmedlemmer til å delta, enten som tilhørere, eller helst med bidrag fra forskningsarbeider som har relevans for temaet, som kan legges frem på sesjoner torsdag 5. desember. Dato for innlevering av abstrakter står på websiden.

Det vil også være nettverksmøte samme dag, der videreutvikling av nettverket diskuteres!

Konferansens hjemmeside med påmeldingsskjema

Konferanseprogrammet (pdf)

Velkommen!

Barn og rom konferanse i Kristiansand i desember 2013

Universitetet i Agder ønsker velkommen til konferanse om barn og rom.

  • Torsdag 5. desember: forskningskonferanse
  • Fredag 6.desember: formidling og samarbeid med praksisfeltet.

 

Her får forskere som er interessert i de mangfoldige relasjoner sted, rom og barn og voksne inngår i anledning til å få noen perspektiver i norsk og dansk steds forskning, med stort fokus på barnehager. Ikke minst  får en anledning til å presentere sitt eget forskningsarbeid og diskutere med fagfeller.

Hovedforelesere på torsdag vil være forsker Eva Gulløv ved Århus Universitet, som forsker i pedagogisk antropologi- og professor Leif Hernes ved HiOA, som har kropp,rom og estetikk som tema.

Det lokale nettverket av det nasjonale Barn og Rom nettverket, ved Universitetet i Agder, er ansvarlig for konferansen. Det nasjonale nettverket vil avholde sitt nettverksmøte i tilknytning til konferansen på torsdag. Er du interessert i å melde deg inn i nettverket, les om nettverkets intensjon og  gi en melding til Ellen Beate Sandseter – e-mail: Ellen.B.Sandseter@dmmh.no, eller kontakt det lokale nettverket på ditt universitet eller høyskole.

Programmet vil være ferdig i slutten av september, og legges ut på websiden til UiA og Barn og Rom nettverkets hjemmeside.
vel møtt!

Cathrine Melhuus – førstelektor
leder for barn og rom nettverket ved UiA.

Samlet om barnehagens rom

Av Biljana C. Fredriksen

Prosjektet «Barnehagens rom – materialitet, læring og meningsskaping» har hatt som formål å utvikle kunnskap om hvordan fysiske rom og materialitet i barnehagen påvirker barns meningsskaping.

En gruppe på 13 lærerutdannere / forskere ved Høgskolen i Vestfold har nærmet seg dette temaet fra ulike faglige ståsteder og med sine unike perspektiver bidratt til å belyse dette komplekse temaet:

Les videre

Ny PhD: Space and Place. Perspectives on Outdoor Teaching and Learning

Emilia Fägerstam forsvarer sin avhandling Space and Place. Perspectives on Outdoor Teaching and Learning ved Linköpings universitet fredag 26.10.12. Opponent er Arne N. Jordet fra Høgskolan i Hedmark. Avhandlingen kan lastes ned.

Sammendrag fra avhandlingen:
Denna avhandling syftar till att utforska lärares och elevers erfarenheter av, och uppfattningar om undervisning och lärande utomhus. Vidare syftar den till att undersöka vilken inverkan undervisning utomhus har på elevers resultat i biologi och matematik. Studierna är utförda i en svensk högstadieskola samt vid australiska miljöutbildningscentra. Det empiriska materialet består av elev- och lärarintervjuer samt enkäter och tester besvarade av elever. Det teoretiska ramverket utgår från platsteori samt ett lärandeperspektiv inkluderande tre dimensioner: innehållsliga, sociala och emotionella dimensioner av lärande.

Resultaten visar att utemiljöns utvidgade fysiska rum har potential att förändra sociala relationer positivt och leda till ökat deltagande, samarbete, och kommunikation i ämnet

Les videre