Monthly Archives: februar 2012

Ny videreutdanning for alle med interesse for barnehagens fysiske miljø

DMMH har etablert etablert en ny videreutdanning:  Fysisk aktivitet, helse og fysisk miljø i barnehagen

Dette er en studieenhet på masternivå, og kan innpasses i master i førskolepedagogikk eller tas som videreutdanning.

Studiet er et deltidsstudium, samlingsbasert – og omfanget er 30 studiepoeng.

Seminar and meeting of the national network «Spaces and places for children”

By Aslaug Andreassen Becher, HiOA

Thursday 27 October at the University of Oslo and Akershus, Campus Bislett

Introduction

The 27. october  25 enthusiastic people who in different ways relate to the national research network «Spaces and places for children” gathered at Oslo and Akershus University College.  Most of the participants were already members of the network and some became members after this happening. The participants come from different academic institutions in Norway (DMMH, HiVe, UiA, HiT, Diakonhjemmet Stavanger).  Of special interest and pleasure in this seminar was that senior lecturer Alison Clark from the Open University in UK  would spend the day and evening with us. Additionally she would give an open lecture at the hosting institution.

The program committee, Thomas M, Else C M and Aslaug A B (local organizer)  had set up  a program where researchers from most of the  institutions would give small project statuses or presentations from their works at the moment.

After the presentations a network meeting was planned. Most of the participants in the seminar attended this meeting. The agenda was: Homepage/blog – how does it function and how to develop it further; possibilities for joint research applications and research projects; next seminar and meeting; criterias for membership (ref. separate summary).

Les videre

Utvidet frist for konferansen «Space, place and social justice in education»

Fristen for innsending av abstract til denne endagskonferansen er utvidet til 17. februar.

Fysisk utforming av lekeplasser – revisjon av Europeiske standarder for sikkerhet ved lekeplasser

Av Ellen Beate Hansen Sandseter (DMMH)

Jeg er invitert til Wien 8.-10. februar 2012 for å presentere min forskning om barns risikofylte lek og betydningen av denne for EU kommisjonen ”CEN/TC 136/SC 1” som skal revidere de Europeiske standarder for sikkerhet ved lekeplasser (EN 1176 Safety standard for playgrounds).

Denne gruppen legger sterke føringer for utforming av barns lekemiljø i hele Europa, og det er derfor gledelig at de har fattet interesse for den forskningen jeg har gjort her i Norge. Det rapporteres at en oppmykning av den rigide sikkerhetstenkningen allerede er på gang, og kanskje kan vi se frem mot nye standarder som åpner i langt større grad enn tidligere for gode, utfordrende og varierte lekemiljøer for barn? Jeg skal i alle fall gjøre mitt beste for å tale barnas sak!

To av nettverkets forskere involvert i nytt prosjekt

Av Ellen Beate Hansen Sandseter (DMMH)

Ellen Beate Hansen Sandseter (DMMH) og Monica Seland (DMMH) fra forskningsnettverket Barn og Rom skal sammen med NTNU Samfunnsforskning AS gjennomføre forskningsprosjektet ”Barns opplevelse av medvirkning og trivsel i barnehagen” på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Prosjektet er ikke et rent Rom-prosjekt, og har som hovedmål å undersøke spørsmål som: Hvilke faktorer bidrar til å skape trivsel og mistrivsel hos barn i barnehagen? Er det samsvar mellom barnas, foreldrenes og ansattes oppfatning av barns trivsel i barnehagen. Hvordan opplever foreldrene medvirkning og involvering i barnehagens virksomhet?

Likevel har prosjektet et særlig fokus på om det fysiske miljøet i barnehagen (ute og inne) kan være en avgjørende faktor for barns trivsel/mistrivsel og mulighet til medvirkning. Dette var noe av det Kunnskapsdepartementet trakk frem som særlig positivt ved søknaden fra NTNU/DMMH, i tillegg til at et fokus på de minste barna også slo ut positivt i følge tildelingsbrevet.

Metodene som skal benyttes i prosjektet er elektroniske spørreskjema til ansatte og foreldre i 18 utvalgte barnehager i Sør-Trøndelag, samt observasjoner av de minste barna (1-3 åringer), gruppeintervju med 4-6 åringer, og strukturerte intervjuer (som registreres i et elektronisk spørreskjema) med 4-6 åringer. Ellen Beate og Monica har hovedansvar for all datainnsamling med barna. Med oss har vi også tre masterstudenter fra DMMH som forskningsassistenter.

Prosjektet er så vidt i gang og datainnsamlingsverktøyene er snart ferdig utviklet. Datainnsamlingen skal i hovedsak foregå i mars, og rapporten skal være klar til overlevering til Kunnskapsdepartementet medio juni.