Monthly Archives: oktober 2012

Samlet om barnehagens rom

Av Biljana C. Fredriksen

Prosjektet «Barnehagens rom – materialitet, læring og meningsskaping» har hatt som formål å utvikle kunnskap om hvordan fysiske rom og materialitet i barnehagen påvirker barns meningsskaping.

En gruppe på 13 lærerutdannere / forskere ved Høgskolen i Vestfold har nærmet seg dette temaet fra ulike faglige ståsteder og med sine unike perspektiver bidratt til å belyse dette komplekse temaet:

Les videre

Ny PhD: Space and Place. Perspectives on Outdoor Teaching and Learning

Emilia Fägerstam forsvarer sin avhandling Space and Place. Perspectives on Outdoor Teaching and Learning ved Linköpings universitet fredag 26.10.12. Opponent er Arne N. Jordet fra Høgskolan i Hedmark. Avhandlingen kan lastes ned.

Sammendrag fra avhandlingen:
Denna avhandling syftar till att utforska lärares och elevers erfarenheter av, och uppfattningar om undervisning och lärande utomhus. Vidare syftar den till att undersöka vilken inverkan undervisning utomhus har på elevers resultat i biologi och matematik. Studierna är utförda i en svensk högstadieskola samt vid australiska miljöutbildningscentra. Det empiriska materialet består av elev- och lärarintervjuer samt enkäter och tester besvarade av elever. Det teoretiska ramverket utgår från platsteori samt ett lärandeperspektiv inkluderande tre dimensioner: innehållsliga, sociala och emotionella dimensioner av lärande.

Resultaten visar att utemiljöns utvidgade fysiska rum har potential att förändra sociala relationer positivt och leda till ökat deltagande, samarbete, och kommunikation i ämnet

Les videre

De yngste barnas trivsel og medvirkning i barnehagens innerom

De yngste barnas trivsel og medvirkning i barnehagens innerom

Av Monica Seland, Åse Bratterud og Ellen Beate H. Sandseter

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomførte Barnevernets utviklingssenter (BUS) ved NTNU Samfunnsforskning og Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) en undersøkelse om barns opplevelse av trivsel og medvirkning i barnehagen. Prosjektet ble ledet av Åse Bratterud (BUS) og med Ellen Beate Hansen Sandseter (DMMH) og Monica Seland (DMMH) som medforskere.

ColourboxUndersøkelsen var relativt omfattende, med innhenting av data fra både barn, foreldre og barnehageansatte. I dette blogginnlegget vil vi gjengi noe av det resultatene viste omkring rommets betydning for de yngste barnas opplevelse av medvirkning og trivsel i barnehagen.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Observasjoner av 1-3 åringer

Data om 1-3 åringenes trivsel og medvirkning ble samlet inn gjennom å observere barna i deres ordinære barnehagemiljø. Det ble trukket ut 9 par med barn mellom 1-3 år (totalt 18 barn) fordelt strategisk på 9 barnehager. De 36 observasjonssekvensene ble utført som ikke-deltagende samspillsobservasjon (inspirert av Abrahamsen, 2004). Observatøren fulgte det utvalgte barnet i til sammen 60 minutter, og hadde fokus på hva barnet gjorde, hvem det var i samspill med, hvordan dette samspillet foregikk og hvilke emosjoner barnet uttrykte i situasjonen.

Les videre

Barns trivsel og medvirkning i barnehagens inne- og uterom

Barns trivsel og medvirkning i barnehagens inne- og uterom

Av Ellen Beate H. Sandseter, Åse Bratterud og Monica Seland

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomførte Barnevernets utviklingssenter (BUS) ved NTNU Samfunnsforskning og Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) en undersøkelse om barns opplevelse av trivsel og medvirkning i barnehagen. Prosjektet ble ledet av Åse Bratterud (BUS) og med Ellen Beate Hansen Sandseter (DMMH) og Monica Seland (DMMH) som medforskere.

Utelek

Undersøkelsen var relativt omfattende, med innhenting av data fra både barn, foreldre og barnehageansatte. I dette blogginnlegget vil vi gjengi noe av det resultatene viste omkring rommets betydning for barnas opplevelse av medvirkning og trivsel i barnehagen.

Barnas opplevelse ble undersøkt gjennom å intervjue 171 barn i 4-6 års-alderen fra 17 tilfeldig utvalgte barnehager i hele Sør-Trøndelag (ca. 10 barn fra hver barnehage). Intervjuene foregikk som strukturerte samtaler med hvert av barna, men svarene ble registrert som kvantitative data i et elektronisk spørreskjema underveis i samtalen. På denne måten ble det mulig for forskerne å gjennomføre statistiske analyser av data.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Trivsel i barnehagens rom

Mange barn trives godt i barnehagen, men resultatene i denne studien viser også at en god del av barna synes de har det sånn passe bra i barnehagen. De flest av barna synes det å gå i barnehagen er både artig og kjedelig, altså ”litt begge deler”. Selv om en tredjedel liker veldig godt å gå i barnehagen er det mer enn en tredjedel som bare liker det sånn passe og over halvparten som synes barnehagen er et sånn passe fint sted å være for barn. Rundt halvparten av barna svarer at de oftest er sånn midt imellom glad/fornøyd og sur/lei seg når de er i barnehagen. Det er verdt å merke seg at opp mot 10 % av barna ikke trives så godt i barnehagen.

Les videre