Category Archives: Trivsel i barnehagen

De yngste barnas trivsel og medvirkning i barnehagens innerom

De yngste barnas trivsel og medvirkning i barnehagens innerom

Av Monica Seland, Åse Bratterud og Ellen Beate H. Sandseter

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomførte Barnevernets utviklingssenter (BUS) ved NTNU Samfunnsforskning og Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) en undersøkelse om barns opplevelse av trivsel og medvirkning i barnehagen. Prosjektet ble ledet av Åse Bratterud (BUS) og med Ellen Beate Hansen Sandseter (DMMH) og Monica Seland (DMMH) som medforskere.

ColourboxUndersøkelsen var relativt omfattende, med innhenting av data fra både barn, foreldre og barnehageansatte. I dette blogginnlegget vil vi gjengi noe av det resultatene viste omkring rommets betydning for de yngste barnas opplevelse av medvirkning og trivsel i barnehagen.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Observasjoner av 1-3 åringer

Data om 1-3 åringenes trivsel og medvirkning ble samlet inn gjennom å observere barna i deres ordinære barnehagemiljø. Det ble trukket ut 9 par med barn mellom 1-3 år (totalt 18 barn) fordelt strategisk på 9 barnehager. De 36 observasjonssekvensene ble utført som ikke-deltagende samspillsobservasjon (inspirert av Abrahamsen, 2004). Observatøren fulgte det utvalgte barnet i til sammen 60 minutter, og hadde fokus på hva barnet gjorde, hvem det var i samspill med, hvordan dette samspillet foregikk og hvilke emosjoner barnet uttrykte i situasjonen.

Les videre

Barns trivsel og medvirkning i barnehagens inne- og uterom

Barns trivsel og medvirkning i barnehagens inne- og uterom

Av Ellen Beate H. Sandseter, Åse Bratterud og Monica Seland

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomførte Barnevernets utviklingssenter (BUS) ved NTNU Samfunnsforskning og Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) en undersøkelse om barns opplevelse av trivsel og medvirkning i barnehagen. Prosjektet ble ledet av Åse Bratterud (BUS) og med Ellen Beate Hansen Sandseter (DMMH) og Monica Seland (DMMH) som medforskere.

Utelek

Undersøkelsen var relativt omfattende, med innhenting av data fra både barn, foreldre og barnehageansatte. I dette blogginnlegget vil vi gjengi noe av det resultatene viste omkring rommets betydning for barnas opplevelse av medvirkning og trivsel i barnehagen.

Barnas opplevelse ble undersøkt gjennom å intervjue 171 barn i 4-6 års-alderen fra 17 tilfeldig utvalgte barnehager i hele Sør-Trøndelag (ca. 10 barn fra hver barnehage). Intervjuene foregikk som strukturerte samtaler med hvert av barna, men svarene ble registrert som kvantitative data i et elektronisk spørreskjema underveis i samtalen. På denne måten ble det mulig for forskerne å gjennomføre statistiske analyser av data.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Trivsel i barnehagens rom

Mange barn trives godt i barnehagen, men resultatene i denne studien viser også at en god del av barna synes de har det sånn passe bra i barnehagen. De flest av barna synes det å gå i barnehagen er både artig og kjedelig, altså ”litt begge deler”. Selv om en tredjedel liker veldig godt å gå i barnehagen er det mer enn en tredjedel som bare liker det sånn passe og over halvparten som synes barnehagen er et sånn passe fint sted å være for barn. Rundt halvparten av barna svarer at de oftest er sånn midt imellom glad/fornøyd og sur/lei seg når de er i barnehagen. Det er verdt å merke seg at opp mot 10 % av barna ikke trives så godt i barnehagen.

Les videre

To av nettverkets forskere involvert i nytt prosjekt

Av Ellen Beate Hansen Sandseter (DMMH)

Ellen Beate Hansen Sandseter (DMMH) og Monica Seland (DMMH) fra forskningsnettverket Barn og Rom skal sammen med NTNU Samfunnsforskning AS gjennomføre forskningsprosjektet ”Barns opplevelse av medvirkning og trivsel i barnehagen” på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Prosjektet er ikke et rent Rom-prosjekt, og har som hovedmål å undersøke spørsmål som: Hvilke faktorer bidrar til å skape trivsel og mistrivsel hos barn i barnehagen? Er det samsvar mellom barnas, foreldrenes og ansattes oppfatning av barns trivsel i barnehagen. Hvordan opplever foreldrene medvirkning og involvering i barnehagens virksomhet?

Likevel har prosjektet et særlig fokus på om det fysiske miljøet i barnehagen (ute og inne) kan være en avgjørende faktor for barns trivsel/mistrivsel og mulighet til medvirkning. Dette var noe av det Kunnskapsdepartementet trakk frem som særlig positivt ved søknaden fra NTNU/DMMH, i tillegg til at et fokus på de minste barna også slo ut positivt i følge tildelingsbrevet.

Metodene som skal benyttes i prosjektet er elektroniske spørreskjema til ansatte og foreldre i 18 utvalgte barnehager i Sør-Trøndelag, samt observasjoner av de minste barna (1-3 åringer), gruppeintervju med 4-6 åringer, og strukturerte intervjuer (som registreres i et elektronisk spørreskjema) med 4-6 åringer. Ellen Beate og Monica har hovedansvar for all datainnsamling med barna. Med oss har vi også tre masterstudenter fra DMMH som forskningsassistenter.

Prosjektet er så vidt i gang og datainnsamlingsverktøyene er snart ferdig utviklet. Datainnsamlingen skal i hovedsak foregå i mars, og rapporten skal være klar til overlevering til Kunnskapsdepartementet medio juni.